Teadliku Eluviisi Kabinet

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt69050/domeenid/www.tekabinet.ee/htdocs/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

OÜ TEADLIKU ELUVIISI KABINET TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1. OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (Täiskasvanute koolituse seadus, Täienduskoolituse standard), täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ja koolitaja heast maitsest ning teaduslikult tõenduspõhisest ilmavaatest.

2. Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest.

2.2. Õppekava esitatakse vastavalt OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet täienduskoolituse õppekorralduse alustes kirjeldatud korrale.

2.3. Tulenevalt õppijatelt ja koolitajatelt saadud tagasisidele tehakse õppekavas vajadusel muudatusi. Õppekavad vaadatakse läbi ja kinnitatakse vähemalt üks kord aastas.

2.4. Õppekava kinnitab OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet juhatus.

3. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust.

3.2. OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet hindab koolitajate pädevust ja nõuetele vastavust enne õppekava kinnitamist.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet viib koolitusi läbi selleks otstarbeks sobivates ruumides.

4.2. Koolitusgrupi suurus sõltub õppekavast. Eesmärgiks on tagada piisavalt personaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Õppijad täidavad iga koolituse lõpus tagasisidelehe, milles saavad anda omapoolse hinnangu toimunud koolituse õppekavale, koolitajale ja õppekeskkonnale ning teha parandusettepanekuid. Tagasisidelehe täitmine on õppijatele vabatahtlik.

5.2. Õppijatel on võimalik anda tagasisidet koolituse kohta ka jooksvalt, kas suuliselt (koolitajale või OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet töötajatele) või kirjalikult e-postile info@tekabinet.ee.

5.3. Pärast koolituse lõppu analüüsivad OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet juhataja ja koolitaja koolitustulemusi ning õppijatelt ja koolitajalt saadud tagasisidet. Analüüsi tulemusel tehakse muudatusi järgmistel koolitustel.

5.4. Koolitaja esitab OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet juhatajale pärast koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste kohta ning teeb vajadusel omapoolseid ettepanekuid täienduskoolituse kvaliteedi parandamiseks.

6. Rakendussätted

6.1. OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused kehtivad alates 01.08.2023.