Teadliku Eluviisi Kabinet

Koolitusel osalemise informeeritud nõusolek


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt69050/domeenid/www.tekabinet.ee/htdocs/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Informeeritud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet poolt korraldatavatele seminaridele, koolitustele, nõustamistele ja laagritesse registreerumisel tuleb anda nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks. Andmete töötlemise eesmärgiks on seminari, koolituse, nõustamise või laagri teenuse osutamine ning arve koostamine. Andmete töötlemise aluseks on Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Võlaõigusseadus, Raamatupidamise seadus, Isikuandmete kaitse seadus. Teenuse osutamise kohta käivaid andmeid säilitatakse 10 aastat alates teenuse osutamisest (Tsiviilseadustiku üldosa seadus). Kogutavaid andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega ja edastatakse ainult seaduses ette nähtud juhtudel. Muudel juhtudel andmete edastamiseks või töötlemiseks küsitakse kliendilt nõusolek.

Olen teadlik, et mul on õigus:

• tutvuda enda andmetega ja neid parandada;

• nõuda enda andmete töötlemise lõpetamist kooskõlas kehtivate seadustega;

• nõuda enda andmete edastamist teisele teenusepakkujale;

• kaebuste korral pöörduda kirjalikul teel kas info@tekabinet.ee või kodulehe www.tekabinet.ee kaudu;

• soovi korral pöörduda kaebusega andmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Olen teadlik, et mul on kohustus:

• hoida saladuses mulle teatavaks saanud andmeid teiste asutuse klientide isiku ja eraelu kohta;

• teavitada tekkinud probleemidest asutuse töötajaid;

• selgitada oma lapsele tema arusaamisvõime piirides tema õigusi seoses tema kohta käivate andmete kasutamisega.

Olen teadlik, et OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet töötajal on õigus kasutada kliendi isikuandmeid:

• edastada kogutud infot asjassepuutuvatele asutustele ilma täiendavat nõusolekut küsimata ainult seaduses ette nähtud juhtudel.

Annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, meiliaadress) järgmistel eesmärkidel:

Koolituste ja nõustamisteeenuste osutamiseks, arve koostamiseks ja edastamiseks ning registreerumise kinnitamiseks.

OÜ Teadliku Eluviisi Kabinet poolt korraldatud üritusele registreerutud üritusega seotud info edastamiseks.

Olen teadlik, et mul on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta seaduses lubatud piirides, täites selleks ette nähtud ankeedi, mille saan Teadliku Eluviisi Kabinet OÜ poole pöördudes. Nõusolekut ei ole tagasiulatuvalt võimalik tagasi võtta. Olen teadlik, et nõusoleku tagasi võtmise tõttu võib mitte olla võimalik teenuse osutamise jätkamine.

Nimi: __________________________________________ /eesnimi ja perekonnanimi/

Täitke ainult vajadusel. Kui koolitusel osaleja on alaealine laps:

Annan nõusoleku enda esindatava alaealise lapse isikuandmete töötlemiseks (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, meiliaadress) järgmistel eesmärkidel: Koolitusteenuse osutamiseks, registreerumise kinnitamiseks. Nõusoleku andmisega alaealise lapse andmete töötlemiseks kinnitan, et mul on õigus sellist nõusolekut anda (esindusõigus).

Lapse nimi (vajadusel): __________________________________________ /eesnimi ja perekonnanimi/

Kuupäev (päev/kuu/aasta): ____ / ____ / ________ Allkiri: _________________________

Andmete vastutav töötleja: Teadliku Eluviisi Kabinet OÜ Reg. nr. 14344039

Vastutava töötleja esindaja: juhatuse liige Peeter Pihelgas, ik 36704252717, info@tekabinet.ee